boş olduğunu görünce dumura uğradığım başlık. yazalım madem, merak edene paganizm'e giriş olsun.

politeistik & panteistik doğa dinleri bütünüdür.

geneli itibariyle paganizm aslında ibrahimi olmayan her dini kapsayan bir şemsiye terimdir, ancak kendi çevrelerinde ağırlıklı olarak doğa dinleriyle anılır.

modern paganizm çok zengin ve farklı geleneklerden oluşur. burada geleneklerden kasıt, farklı dinlerdir, ancak yine alakalı çevreler içerisinde pagan dinleri gelenekler veya "yollar" olarak anılır ve birbirinden ayrılır.

(bkz: neopaganizm)

her pagan oturmuş düzene ve işleyişe sahip bir geleneği takip etmek durumumda değildir, maneviyat hakkında kendi görüşlerini takip ederek kendi yollarını çizebilirler, bu yönüyle günümüzde çoğu pagan dini öznelliği yüceltir ve kişisel deneyimi ön plana çıkartır. dolayısıyla paganizm dogmatik değildir. paganlar doğaya hürmet ederler ve pek çok tanrı & tanrıçaya tapabilirler. buna onurlandırmak veya onurlanmak denir.

paganizm'in çokça tanrısının bulunmasının sebebi, doğanın kendi içinde bulunan çeşitliliğini tanımaya dayanır. bazı paganlar, tanrı ve tanrıçaları bir bireyler bütünü olarak görür, tıpkı bir insan toplumu gibi. diğerleri, örneğin antik zamanlardan bu yana osiris ve isis'in takipçileri, günümüzün wicca temelli paganları ile birlikte, bütün tanrıçaları bir büyük tanrıça olarak görürler, bütün tanrıları ise bir bütün; birbirleriyle olan ahenk ve düzenli etkileşimleri, evrenin sırlarını yaratır ve imgeler bize.

buna rağmen de pek çok gelenekte en yüksekte yüce bir ilahi prensip olduğu düşünülür, herakleitos'un deyimiyle "zeus olarak anılmak isteyen ve istemeyen bir tanrı." gibi. bu prensip bazıları için de her şeyin büyük tanrıça ve annesi'dir. isis'in ilk yüzyıl yazarı apuleyus'a olduğu gibi, bu paragrafta ikincil olarak bahsettiğim prensip günümüzde çoğu batılı pagan tarafınca takip edilir.

ama diğerleri, hıristiyan antikliğinde paganizm'i eski haline kavuşturan imparator julian gibi, günümüz vakitlerinde bazı hindu mistikler ile birlikte, soyut bir yüce kaideye inanırlar, her şeyin kaynağı ve özü. ama bu paganlar bile, diğer ruhani varlıkların daha yüce olabileceği ihtimalini kabul etmekle birlikte, kendilerini kutsal olarak tanırlar, yanlış veya kısmi olmayan. bahsetmiş olduğum bir'e inanan paganlar henoteist olarak adlandırılırlar, bir doğru ilahiliğe inanıp diğer bütün tanrıları reddeden monoteistlerden ayrı olarak.

biraz da tanrıçaya değinmeli. bütün pagan dinleri kutsallığın feminen yüzünü tanırlar, tanrıçalar barındırmayan bir pagan dinini, pagan dini olarak tanımlamak epey zordur. odin ya da mitra kültü gibi bazı pagan yolları, bir erkek tanrıya da özel bir bağlılık sunarlar. ama monoteistlerin yaptığının aksine, diğer tanrı ve tanrıçaları reddetmezler. judaizm, islam ya da hıristiyanlık gibi pagan olmayan dinlerin dişi bir kutsallık fikrinden iğrenmesi durumunun aksine.
devamını gör...
inanç biçimidir. komi adlı ruhların tüm dünyayı yönettiği;kendilerine saygı gösterilirse bunların iyilikçi, gösterilmezse de kötülükçü olacaklarına inanırlar.
devamını gör...
kökeni grekler'e kadar uzanan, batı medeniyeti kökenli doğrudan bir putperestlik biçimi.
kadim medeniyetlerde karşımıza çıkan yıldızlara, aya, güneşe, tabiata vs. tapma olayı da bir çeşit paganizme benzer . ama paganizmden ayrılan tarafı ise tapınılan doğal güçlerde, beşerüstü ve ilahi bir kaynak arayışında olmaları.
devamını gör...
özellikle iskandinav ülkelerinde uzun süre etkinliğini korumuş olan din.
öyle ki bu din baltık devletlerinde 14.-15. yüzyıllara kadar etkin olarak inanılmıştır.
batı avrupalı şövalyelerin pagan vikinglere karşı üstün gelmesi sonucu avrupalılar tarafından paganlara karşı keskin bir dini savaş başlatılmıştır.
vazgeçmek veya ölmek arasında insanlara seçim yapma şansı bırakılmış böylece paganlık tamamen ortadan kalkmıştır.
devamını gör...
veda hutbesi'nde ayaklar altına alınmıştır.
devamını gör...
paganizm doğa dinlerini tanımlar. inanan kimseye ise pagan denir.
devamını gör...
aya, güneşe, tabiata tapmak paganizm değil animizmdir. paganizm, animizm ile ilahi dinler arasında bir geçiş dönemidir.
devamını gör...
genel türk tarihi, eski çağ tarihi ve vesaire dinler tarihi gibi tarih alt dallarının en sevdiğim konusudur. toprak, güneş, ay, doğa gibi kültler ve mitolojiyle bağlantılı inanış biçimi ve konular bütünüdür.
devamını gör...
kelime kökeni olarak ülke sakinleri anlamına gelir. din olgusunun olmadığı zamanlardaki inanç geleneğini temsil eden bütünsel bir kavramdır.
devamını gör...
pagani lüks otomobillerinin tasarımlarını sevmektir.
devamını gör...
japon'ların çin'den adapte ettikleri çok tanrıcılıktır. japonca'da "tanrıların yolu" anlamına gelir.
devamını gör...
latince kırsal anlamına gelen paganus sözcüğünden türemiştir. hristiyanlığın ilk yayıldığı zamanlarda pagan sözcüğü hristiyan olmayan anlamında kullanılır, paleo-pagan, mezo-pagan, neo-pagan şeklinde dönemlere ayrılır. süreçte politeist inanç monizme evrilmiştir. animizm, vikanizm,hinduizm, şintoizm,neo-druidizm gibi alt kolları vardır.
hayat ağacı, fatımanın eli,pentagram vb çok sık gördüğümüz birçok sembolü vardır
devamını gör...
papağana tapma dini
devamını gör...
böyle doğacı, barışcıl, ritüelli falan güzel bir şeydir.
devamını gör...
paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır. bu dinlere mensup kişilere pagan denir. 20. yüzyıldan itibaren paganizm terimi (ya da neopaganizm), ibrahimi dinler öncesi eski pagan dinlerinin canlandırılmasıyla yeniden gündeme gelmiştir.
devamını gör...
.
devamını gör...
ruhçuluktur/spiritualizmdir. tarih boyunca yani ilk insanlardan beri ilahi dine yani islam dinine sızmaya çalışmıştır. hatta hıristiyanlık gibi melez dinlerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. (yüce allah her zaman islam dinini göndermiştir peygamberleriyle).

islam dini ile taban tabana zıttır.

son modern versiyonunun adı ise new age öğretisidir.

kutsal kuran ayetleri ışığında ruhçuluğun içyüzünü şu videoda da anlatmıştık:

devamını gör...
sanıldığı gibi, aydınlık ve barışçıl değildir.
devamını gör...
Bu başlığa tanım girmek için olabilirsiniz.

"paganizm" ile benzer başlıklar

online yazar listesini görmek için lütfen giriş yapın.